Statut

plik PDF —> Statut Porozumienia Szkół Jogi

STATUT STOWARZYSZENIA
POROZUMIENIE SZKÓŁ JOGI

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. 

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Porozumienie Szkół Jogi. W dalszych postanowieniach statutu zwane „Stowarzyszeniem”.
 2. Siedzibą stowarzyszenia jest Warszawa.
 3. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. W celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw.
 4. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 5. Stowarzyszenie może posiadać własne symbole i odznaki organizacyjne, a także używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§2. 

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach. Stowarzyszenie może współpracować z takimi organizacjami. 

 

ROZDZIAŁ II

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

 

§3. 

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. propagowanie jogi i korzyści płynących z jej praktyki;
 2. rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających wszechstronnemu psychofizycznemu rozwojowi człowieka,
 3. dbanie o wysokie standardy nauczania jogi;
 4. promocja wartości wypływających z jogi, w szczególności: uczciwości, szacunku i odpowiedzialności, zarówno w trakcie praktyki jogi, jak i w życiu codziennym oraz zawodowym;
 5. wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych zajmujących się nauczaniem jogi.

 

§4. 

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

 1. organizowanie imprez, kursów, szkoleń, konferencji, odczytów, sesji naukowych, seminariów związanych z celami Stowarzyszenia,
 2. działalność wydawniczą w tym publikacje książkowe, czasopisma, biuletyny, ulotki, broszury, wydawnictwa multimedialne,
 3. prowadzenie internetowego portalu na temat jogi, uważności i zdrowego stylu życia,
 4. kontakty z organizacjami krajowymi lub zagranicznymi o podobnych celach,
 5. współpracę ze szkołami jogi i innymi obiektami okołosportowymi, krajowymi lub zagranicznymi,
 6. doradztwo i pomoc organizacyjną lub rzeczową dla członków oraz innych podmiotów współpracujących w realizacji celów statutowych.

 

§5. 

Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.
Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 

§6. 

W celu zdobycia środków finansowych Stowarzyszenie może korzystać ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.

 

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§7. 

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§8. 

Stowarzyszenie posiada członków:

 1. założycieli,
 2. zwyczajnych,
 3. wspierających,
 4. kandydatów,
 5. honorowych.

§9. 

Członek założyciel nabywa członkowstwo z chwilą złożenia podpisów pod wnioskiem o rejestrację Stowarzyszenia. Członkowie założyciele są równi w prawach i obowiązkach członkom zwyczajnym z zastrzeżeniem pozostałych postanowień.

§10.         

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba posiadająca obywatelstwo polskie oraz cudzoziemiec. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i posiadająca prawa publiczne, która przedstawi pozytywną opinię sześciu członków Stowarzyszenia.

§11.         

Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu oraz po spełnieniu warunków opisanych w § 12 Statutu.

§12.         

Członkiem zwyczajnym zostaje po dwuletnim okresie członek kandydat, który zostanie przyjęty do Stowarzyszenia decyzją Zarządu. W uzasadnionych przypadkach Zarząd ma prawo skrócenia lub uchylenia okresu kandydackiego, jeżeli członek kandydat przedstawi pozytywną opinię dziesięciu członków.

§13.         

Członkiem kandydatem staje się po złożeniu pisemnej deklaracji Zarządowi wraz z pozytywną rekomendacją czterech członków zwyczajnych.

§14.         

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

§15.         

Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

§16.         

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. Członkami honorowymi zostają członkowie założyciele z chwilą złożenia oświadczenia o rezygnacji z praw przysługujących członkom zwyczajnym.

§17.         

Członkowie honorowi są przyjmowani przez Zarząd na wniosek 10 członków Stowarzyszenia z zastrzeżeniem zdania drugiego § 16 Statutu.

§18.         

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§19.         

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
 2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. regularnego opłacania składek.

§20.         

Członkowie wspierający, honorowi i kandydaci nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§21.         

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§22.         

Członkowie wspierający i honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich. Członek wspierający może zadeklarować opłacanie dobrowolnej składki członkowskiej.

§23.         

Utrata członkostwa następuje na skutek:

 1. pisemnej rezygnacji złożonej na piśmie do Prezesa Zarządu,
 2. wykluczenia ze Stowarzyszenia przez Zarząd. Podstawą do wykluczenia członka ze Stowarzyszenia jest:
  a)      łamanie statutu i nieprzestrzeganie uchwał władz Stowarzyszenia,
  b)      działanie na szkodę Stowarzyszenia,
  c)      notoryczne nie branie udziału w pracach Stowarzyszenia,
  d)      nie płacenie składek za okres co najmniej 3 miesięcy.
 3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 4. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

 

§24.

 1. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
 2. Walne Zgromadzenie Członków może uchylić decyzję Zarządu i przekazać sprawę z umotywowanym wnioskiem do ponownego rozpatrzenia przez Zarząd. Ponowna uchwała Zarządu musi zostać przyjęta jednomyślnie i jest ostateczna.

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

§25.         

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§26.         

 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić bez ograniczenia liczby kadencji.

§27.         

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

 1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
 2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi, kandydaci oraz zaproszeni goście.

§28.         

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§29.         

Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania, poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz pocztą elektroniczną wysłaną do wszystkich członków co najmniej na 30 dni przed dniem Zebrania. Członek zobowiązany jest poinformować Zarząd o każdej zmianie adresu elektronicznego, w przeciwnym razie zawiadomienie o Zebraniu wysłane na nieaktualny adres uważa się za skuteczne.

§30.         

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/4 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków powinno odbyć się w terminie 30 dni, licząc od dnia złożenia wniosku przez Komisję Rewizyjną lub uprawnioną liczbę członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§31.         

 

 1. Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych. Głosowanie jest jawne.
 2. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, nie później niż 20 dni po terminie pierwszym. W drugim terminie uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków. Powyższe nie odnosi się do uchwał, o których mowa w punkcie 2 i 3 §34.

 

§32.         

W sprawach nie objętych porządkiem obrad można powziąć uchwałę, jeżeli opowie się za nią bezwzględna większość obecnych uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia.

§33.         

 1. Członkowie Stowarzyszenia posiadający prawo głosu mogą uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków oraz wykonywać prawo głosu osobiście albo przez pełnomocników.
 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone pod rygorem nieważności na piśmie.

 

§34.         

Do kompetencji Walnego Zebrania należą:

 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 2. uchwalania zmian Statutu,
 3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 6. rozpatrywanie odwołań osób, co do których Zarząd podjął uchwałę o wykluczeniu ich z grona członków Stowarzyszenia,
 7. uchwalanie budżetu,
 8. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
 9. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 10. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 11. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 12. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

§35.         

Zarząd prowadzi sprawy Stowarzyszenia, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz oraz zaciąga zobowiązania majątkowe i rozporządza prawami majątkowymi Stowarzyszenia.

§36.         

Zarząd składa się z 3 do 12 osób w tym prezesa i maksymalnie dwóch wiceprezesów. Zarząd wybierany jest przez Walne Zebranie Członków. Zarząd działa kolegialnie, do podejmowania decyzji oraz reprezentowania Stowarzyszenia potrzebne jest współdziałanie dwóch członków zarządu.

Oświadczenia składane Stowarzyszeniu oraz doręczenia pism mogą być dokonywane wobec jednego członka Zarządu.

W umowach zawieranych z członkami Zarządu Stowarzyszenie reprezentuje przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

§37.         

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.

§38.         

Do kompetencji Zarządu należą:

 1. realizacja celów Stowarzyszenia,
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 5. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 6. nabywanie, zbywanie i obciążanie majątku Stowarzyszenia
 7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 8. przyjmowanie deklaracji na członków kandydatów oraz przyjmowanie wniosków członków kandydatów dotyczących zwyczajnego członkostwa,
 9. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
 10. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
 11. przyznawanie zwolnień lub zniżek w wysokości składki członkowskiej dla konkretnych członków,
 12. zatrudnianie pracowników.

 

§39.         

Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

§40.         

Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego.

§41.         

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie działalności Zarządu,
 2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
 3. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,
 4. składanie wniosków  o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
 5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§42.         

 1. Uchwały Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że pozostałe postanowienia Statutu stanowią inaczej.
 2. Uchwały Zarządu mogą być powzięte bez formalnego zwołania posiedzenia Zarządu, jeżeli bezwzględna większość członków Zarządu wyrazi na piśmie zgodę na uchwałę, która ma być podjęta.

§43.         

W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu. W przypadku ustąpienia Prezesa jego funkcję przejmuje Wiceprezes.

 

 

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

 

§44.         

Majątek Stowarzyszenia powstaje:

 1. ze składek członkowskich,
 2. darowizn, spadków, zapisów,
 3. dochody z własnej działalności oraz dochody z majątku Stowarzyszenia,
 4. dotacji i ofiarności publicznej.

§45.         

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§46.         

Do składania oświadczeń woli, reprezentowania i zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie.

 

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§47.         

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością ¾ głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§48.         

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§49.         

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

Dołącz do Nas na Facebooku

[FM_form id="1"]